Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 03/09/2019 2:17:00 CH
Lượt đọc: 842

 

STT

Họ và Tên

Tên nhà nghỉ

Địa chỉ

Số phòng

Số giường

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Lộ

Nhà nghỉ Tường Vi

Tổ 1, TT Mù Cang Chải

6

10

0915484235

2

Vũ Văn Trường

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 1, TT Mù Cang Chải

1

10

0912503469

3

Túc Nga

Nhà nghỉ CĐ, HOMESTAY

Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải

3

4

0915422018

4

Nguyễn Thanh Hương

Nhà nghỉ Hương Siu HOMESTAY

Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải

4

15

 

5

Cao Văn Chinh

Nghỉ CĐ HOMESTAY A Thư

Tổ 2, TT Mù Cang Chải

3

20

 

6

Nguyễn Thị Hương

Nhà Nghỉ trọ

Tổ 2, TT Mù Cang Chải

1

20

0948934667

7

Lương Hải Trọng

Nghỉ 86 CĐ,HOMESTAY

Tổ 2, TT Mù Cang Chải

2

25

 

8

Hà Sỹ

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

4

25

 

9

Nguyễn Thị Liên

Nhà nghỉ Gà Tre, CĐ, HOMESTAY

Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

6

7

0977738666

10

Cố Trường Khánh

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

1

30

 

11

Quang Hiền

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

1

30

 

12

Nguyễn Trung Thành

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải

1

15

 

13

Cứ Thị Nu

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 3 thị trấn mù Cang Chải

4

25

 

14

Đỗ Thị Nga

Nhà nghỉ 80K

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

2

20

0981593988

15

Đinh Phương Vĩnh

Nhà Ngủ Nghỉ

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

10

22

0914170108

16

Phạnh Thành Chung

Nhà nghỉ trọ

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

5

6

1659675037

17

Nguyễn Thành Công

Nhà nghỉ thành Công

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

18

34

0912429112

18

Đoàn Thị Phương

Nhà nghỉ Suối Mơ

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

20

34

0984490789

19

Nguyễn Thị Quy

Nhà nghỉ Sơn Ca

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

10

20

0988981675

20

Nguyễn Trọng Tuân

Nhà nghỉ Quang Minh

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

7

12

0912501627

21

Nguyễn Trọng Hải

Nhà nghỉ trọ

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

6

9

1666986470

22

Lê Xuân Trường

Nhà nghỉ Bưu Điện

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

6

9

0965326555

23

Đỗ Kiến Mận

Nhà nghỉ MOON1

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

9

15

0972979334

24

Phan Văn Đoàn

Nhà nghỉ Diệu Anh

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

9

14

0916463686

25

Phạm Văn Giang

Nhà nghỉ Hương Giang

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

6

9

0942479495

26

Giàng A Tu

Nhà nghỉ TUBYAJ

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

5

9

0973978922

27

Hoàng Quang Chung

Nhà nghỉ trọ Bảo Nhi

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

3

40

0399540559

28

Phạm Minh Dũng

Nhà nghỉ Duy Vũ

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

16

32

0977950630

29

Đỗ Kiến Đào

Nhà nghỉ MOON2

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

14

24

0972789569

30

Hoàng Văn Cường

Nhà nghỉ phượt

Tổ 3, TT Mù Cang Chải

1

30

0366727999

31

Hoàng Văn Quý

Nhà nghỉ phượt

Tổ 4, TT Mù Cang Chải

3

30

0386795168

32

Lương Văn Hòa

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

30

0915512581

33

Nông Văn Êm

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

3

30

1667763445

34

Lương Văn Pản

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

25

1644543620

35

Lò Thị Chi

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

30

0986217758

36

Lò Van Hà

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

30

1232104046

37

Tòng Văn Lả

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

30

1628003019

38

Nông Văn Phích

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

30

1695331574

39

Lương Văn Lanh

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

3

30

1667026358

40

Lò Van Sáu

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

35

1672857258

41

Lò Văn Ly

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

20

1655851210

42

Đặng Văn Thức

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

3

30

1694009354

43

Lương Văn Tư

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

12

65

0961917927

44

Lương Văn Sanh

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

10

60

1275600921

45

Lò Thị Chơn

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

5

35

0972878214

46

Tòng Văn Dơn

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

30

1682886493

47

Lò Văn Đôi

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

25

1626700853

48

Lương Văn Thim

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

6

35

0964716235

49

Lò Văn Cháo

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

6

50

 

50

Nông Thị Phương

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

35

 

51

Lò Văn Qúy

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

30

 

52

Lò Văn Tâm

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

25

 

53

Nông Văn Thân

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

5

30

 

54

Tòng Văn Kỳ

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

25

 

55

Lò Văn Chân

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

45

 

56

Lò Văn Páo

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

25

 

57

Lò Văn Mi

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

25

 

58

Lương Văn San

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

3

20

 

59

Lò Văn Mới

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

2

40

 

60

Lương Văn Quỳnh

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

3

30

 

61

Vàng Văn Nhất

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

20

 

62

Lò Văn Mớ

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

20

 

63

Lò Văn Xe

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

3

25

 

64

Thèn Văn Toàn

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

20

 

65

Lò Văn Vinh

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

1

20

 

66

Lương Văn San

Nhà nghỉ  Tây bác HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

4

20

 

67

Lò Văn Tâm

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Tổ 5, TT Mù Cang Chải

3

20

 

 

Khối xã

 

 

 

 

 

68

Nguyễn Thị Hương

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản Dề Thàng,Chế Cu Nha

4

30

0945467634

69

Hảng A Dào

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản La Pán Tẩn

15

40

1253455535

70

Giàng A Dê

Nhà nghỉ HeLLo, CĐ,HOMESTAY

Bản La Pán Tẩn

3

20

1679292222

71

Hảng Thị BLa

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản La Pán Tẩn

1

20

1242379309

72

Giàng A Páo

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản La Pán Tẩn

1

15

1273416551

73

Giàng Chứ Ly

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản La Pán Tẩn

1

25

0919827090

74

Hảng A Cổn

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản La Pán Tẩn

1

20

 

75

Hảng A Dò

Nhà nghỉ Dò Gừ, CĐ,HOMESTAY

Bản La Pán Tẩn

1

20

 

76

Lê Quốc Dũng

Nhà nghỉ  Hồng Minh

Ngã Ba Kim, Púng Luông

15

32

0942113064

77

Nguyễn Thị Thủy

Nhà nghỉ Chiêu Quân

Ngã Ba Kim, Púng Luông

6

9

0942110880

78

Nông Thị Dót

Nhà nghỉ Suối Kim 2 HMESTAY

Ngã Ba Kim, Púng Luông

7

40

0943573806

79

Phạm Đức Phú

Nhà Nghỉ Phú Lý, HMESTAY

Ngã Ba Kim, Púng Luông

6

12

0917516676

80

Phượng Hiên

Nhà Nghỉ Như ý

Ngã Ba Kim, Púng Luông

5

40

 

81

Mái Thinh

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Ngã Ba Kim, Púng Luông

4

20

 

82

Thào A Sàng

Nhà nghỉ ECOLODGE

Bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt

9

17

0914872747

83

Giàng Vàng Tủa

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản Nậm Khắt

3

25

 

84

Hà Văn Tiến

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản Lìm Thái, Cao phạ

4

25

1674921312

85

Lương Văn Trí

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản Lìm Thái, Cao phạ

4

30

1687456582

86

Sùng A Dê

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Bản Tà Chơ, Cao Phạ

3

25

0945056662

87

Lâm Phúc Huy

Nhà nghỉ Cao Phạ

Xã Cao Phạ

16

22

0947120866

88

Đường Văn Hặc

Nhà nghỉ CĐ,HOMESTAY

Xã Cao Phạ

3

30

0962715976

 

Tổng: 88

 

 

427

2217

 

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

http://www.cutercounter.com.vn/