Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ngày 30/9/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
Ngày xuất bản: 04/10/2021 9:46:00 SA
Lượt đọc: 2605

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

––––––

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

––––––––––––––––––––––––

Số:              /KH-UBND

Yên Bái, ngày       tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021

của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

 trong bối cảnh dịch Covid-19

_________

 

 Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

                I. MỤC ĐÍCH

1. Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các  doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống  dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt  động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch Covid-19. Đến hết năm 2021 phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sau:

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh Covid-19.

- Đại đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm  thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động,... cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

II. YÊU CẦU

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ và nội dung của Kế hoạch này để xác định các nhiệm vụ chủ yếu, tập trung chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động.

b) Sở Y tế: Tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, xem xét ưu tiên các địa phương, các khu vực có nguy cơ cao; căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế thực hiện việc xét nghiệm và các điều kiện cần thiết đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì,  phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phổ biến, tập huấn và đẩy mạnh triển khai kết nối nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa tới 100% cấp huyện, cấp xã; triển khai thực hiện Sổ tay điện tử hướng dẫn ứng phó với Covid-19; xây dựng cổng thông tin về các văn bản chỉ đạo, điều hành chống dịch, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong công tác phòng, chống dịch.

- Ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo về việc xây dựng nền  tảng công nghệ số: Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng nền tảng công nghệ  số để tích hợp, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y  tế, cấp luồng xanh, chứng chỉ xanh,... nhằm đảm bảo thông tin tập trung, chính  thống, nhanh chóng, thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh  doanh và người dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền kịp thời về tình hình dịch bệnh, cá chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất kinh doanh; nhân rộng những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, kinh nghiệm hay gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh.

- Tăng cường truyền thông về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ làm việc trực tuyến, từ xa; xử lý nghiêm việc đưa tin thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng, xuyên tạc gây hoang mang trong nhân dân theo quy định pháp luật.

2. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an  toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Cùng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở tỉnh và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; hạn chế tối đa đóng cửa toàn nhà máy, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhưng phải an toàn phòng, chống dịch; huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ cho người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho người lao động.

- Đánh giá đầy đủ khả năng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  trong việc đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch khi áp dụng các mô hình:  “Một cung đường, hai điểm đến”, “Ba tại chỗ”, “Ba cùng”... và các mô hình phù hợp để áp dụng khi đáp ứng điều kiện an toàn, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Đảm bảo mục tiêu: "An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn".

- Vận dụng sáng tạo, linh hoạt cách làm hay, mô hình hiệu quả vào thực tế của tỉnh; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanhnghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để hỗ trợ, giải quyết các  khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Tập trung tháo gỡ triệt để tình trạng ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa do bất cập trong thực thi các quy định, thủ tục về phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương; không tạo ra  các loại giấy phép “con”, các điều kiện cản trở lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản  phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản của tỉnh.

b) Sở Giao thông vận tải: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, phối hợp với các đơn vị kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên đường thực hiện thống nhất “luồng xanh” vận tải đường bộ, liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và vật tư, nguyên liệu sản xuất; không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

c) Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hóa quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống, không để lợi dụng tăng giá; cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số; tiếp tục hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường nội tỉnh, thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường còn dư địa lớn.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công  Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội, ngành hàng tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã; chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ, không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo cung ứng, tiêu thụ, nhất là lương thực, thực phẩm, các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu trong  phòng, chống dịch bệnh.

đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn vay cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

a) Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nguồn huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch Covid-19, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí xét nghiệm Covid-19cho người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn thông qua các cơ sở xét nghiệm.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện chính sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đối tượng sử dụng lao động khác sau khi được ban hành và có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện theo đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

d) Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh: Triển khai thực hiện các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thực hiện chính sách giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023; giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh: Tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

g) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, trong đó có giải quyết tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của  pháp luật.

h) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái: Tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

i) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo thực hiện miễn nộp đoàn phí công đoàn cho đoàn viên tại doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021 và 2022; thực hiện chính sách giảm đóng kinh phí công đoàn năm 2021 và 2022 cho các doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

4. Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia

a) Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Áp dụng thống nhất quy định cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ các quy định hiện hành để nghiên cứu, tham mưu có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tại tỉnh thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh, các cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp; đồng thời có các giải pháp, phương án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về, góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn, xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị  quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân  dân tỉnh tại Kế hoạch này, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; kịp thời động viên, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kết hợp tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện các quy định, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm cấm tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

- Tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

- Chịu trách nhiệm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Bố trí đầu mối chuyên trách để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh:

- Kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong việc hỗ trợ doanh nghiệp,  hợp tác xã thành viên, hộ kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp  của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo nhân lực, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, Ủy ban  nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);

- TT. HĐND tỉnh (báo cáo);

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ; Hội nữ doanh nhân;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, TH, VX, TKTH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Ngô Hạnh Phúc

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

http://www.cutercounter.com.vn/