Yên Bái ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021
Ngày xuất bản: 10/03/2020 5:07:00 CH
Lượt đọc: 38794

 CTTĐT - Nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng, hồ sơ, thủ tục thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 62/2014/ NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể”; Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021; Công văn số 316/BVHTTDL-TĐKT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng của các cá nhân đề nghị xét tặng, hạn cuối nộp hồ sơ vào ngày 15/8/2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ số lượng hồ sơ tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021, trước ngày 15/8/2020.

Căn cứ tình hình thực tế và số lượng hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động để đưa vào hồ sơ đề nghị xét tặng; tổng hợp, thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến nhân dân theo quy định, xong trước ngày 30/9/2020.

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021 tổ chức thẩm định hồ sơ, tiến hành xét chọn xong trước ngày 10/10/2020.

Hoàn thiện hồ sơ gửi về Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước ngày 15/10/2020.

Nguon: yenbai.gov.vn

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/