Yên Bái
Yên Bái triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”
Ngày xuất bản: 22/04/2019 8:57:00 SA
Lượt đọc: 22660

Nhằm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu”, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc, năm 2019 tỉnh Yên Bái sẽ triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch đang triển khai trên địa bàn tỉnh, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nghề thêu thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mông

Theo đó, đối tượng triển khai thực hiện Đề án là các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2030.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành 100% việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Lập 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khôi phục trang phục truyền thống của các dân tộc đã mai một. Vinh danh nghệ nhân ưu tú; nghệ nhân dân gian về nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số cho các đối tượng người có uy tín, cán bộ văn hóa xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số: 03 mô hình trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm trang phục truyền thống; 03 mô hình bảo tồn và phát triển nguồn nguyên liệu, sản xuất, may thêu trang phục truyền thống. Tăng cường quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; giới thiệu, quảng bá trên các trang web về trang phục truyền thống gắn với quảng bá văn hóa các dân tộc thiểu số; định kỳ tổ chức trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với các lễ hội văn hóa hoặc các sự kiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trong giai đoạn 2026 -2030, phấn đấu trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số có nguy cơ bị mai một cơ bản được bảo tồn và phát huy. Có 02 di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tiếp tục vinh danh nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân về nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số: mô hình trưng bày và bán sản phẩm về trang phục truyền thống; mô hình bảo tồn và phát triển nguồn nguyên liệu, mô hình sản xuất, may thêu trang phục truyền thống; quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số cho các đối tượng người có uy tín, cán bộ văn hóa xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức khảo sát, tham quan, nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại một số địa phương. Hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả thực hiện Kế hoạch; thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí vốn ngân sách thực hiện Kế hoạch.

Nguồn : yenbai.gov.vn

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/