KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày xuất bản: 22/02/2022 11:15:00 SA
Lượt đọc: 3844

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

 

   Số:     22 /KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                Yên Bái, ngày 28 tháng 01 năm 2022

  KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch

8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

 

 

Căn cứ Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) và Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) giaiđoạn2021-2025, được kýkếtngày14tháng11 năm2020tạitỉnhPhúThọ;

Thực hiện Quy chế triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-NHT ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu-Trưởng Nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 về triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-NHT ngày 04/01/2022 của Nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Nhóm hợp tác).

- Phục hồi hoạt động du lịch theo lộ trình từ thị trường nội tỉnh, nội vùng
đến nội địa, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và triển khai Hướngdẫn tạm thời số 3862/HD BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnhCovid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch,góp phần từng bước phục hồi ngành Dulịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

- Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

- Đổi mới về hình thức quảng bá, xây dựng thương hiệu riêng cho vùng Tây Bắc thông qua chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh. Thúc đẩy tăng trưởng, trao đổi thị trường giữa các địa phương, mở rộng thu hút các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước.

- Là cơ sở để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động phát triển du lịch trong khung chương trình của Nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

- Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực và trách nhiệm giữa các tỉnh trong Nhóm hợp tác nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động trong chương trình hợp tác; Đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu đề ra cũng như đảm bảo đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ chung giữa các tỉnh.

- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương đối với các nội dung trong kế hoạch, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

        - Các hoạt động diễn ra phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”.

II. NỘI DUNG

1. Các hoạt động phối hợp, hợp tác giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh

1.1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực, Tổ giúp việc phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung: Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực, Tổ giúp việc phát triển du lịch, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh, như sau:

+ Tham gia Ban Chỉ đạo:đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực du lịch.

+ Tham gia Tổ Thường trực: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Tham gia Tổ giúp việc: Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

1.2. Hợp tác trao đổi thông tin công tác quản lý nhà nước về du lịch

- Nội dung:Cung cấp, trao đổi thông tin về du lịch giữa các tỉnh, định kỳ báo cáo tình hình phát triển du lịch của địa phương theo quý và báo cáo tổng kết năm; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quảng bá, xúc tiến du lịch; Hỗ trợ thành viên nhóm hợp tác trong công tác quảng bá xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư tiềm năng du lịch; Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian:Thường xuyên trong năm 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

1.3. Tham gia các Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh; Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2022

1.3.1. Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung:Họp Tổ Thường trực, Tổ giúp việc đánh giá sơ kết kết quả hoạt động hợp tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; Thống nhất nội dung kế hoạch hợp tác năm 2023; Chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2022.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 7/2022 tại tỉnh Lào Cai - đơn vị Trưởng nhóm hợp tác năm 2023.

            - Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

1.3.2. Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2022

- Nội dung:Họp Ban Chỉ đạo hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả hợp tác năm 2022, thống nhất nội dung, giải pháp triển khai hoạt động hợp tác năm 2023; chuyển giao cờ đăng cai Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh cho tỉnh Lào Cai – Trưởng nhóm hợp tác năm 2023.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 12/2022, tại tỉnh Lai Châu.

            - Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

1.4. Phối hợp phát triển sản phẩm du lịch

1.4.1. Xây dựng, kết nối và phát triển các tour du lịch mới, kết hợp xây dựng phóng sự quảng bá du lịch giữa 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung: Phối hợp đón đoàn doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí trong khối hợp tác khảo sát xây dựng, kết nối và phát triển các tour du lịch mới, kết hợp xây dựng các phóng sự quảng bá du lịch giữa Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh; Tổ chức Hội thảođánh giá tính khả thi trong việc xây dựng tour du lịch mới và bàn giải pháp đẩy mạnh quảng bá xúc tiến, khai thác hiệu quả các tour du lịch trong tình hình mới.

- Thời gian: Quý III/2022.

- Đơn vị thực hiện:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phươngliên quan,Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

1.4.2. Phối hợp liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch

- Nội dung: Liên kết trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái đến thị trường 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh thông qua các chuỗi cung ứng bán buôn, bán lẻ, hệ thống siêu thị, khu, điểm du lịch.

- Thời gian: Trong năm 2022.

- Địa điểm: 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

-Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phươngliên quan.

1.5. Phối hợp trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

- Nội dung:Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá; phối hợp xây dựng Fanpage Sắc màu Tây bắc – TP. Hồ Chí Minh giới thiệu tiềm năng thế mạnh, sản phẩm du lịch, tuyến du lịch của địa phương; chia sẻ thông tin, bài viết, phóng sự, hình ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực của các điểm đến; Đẩy mạnh truyền thông quảng bá về hình ảnh du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh trên các hãng hàng không và các phương tiện thông tin đại chúngtrong và ngoài nước…

- Thời gian:Trong năm 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông;Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Yên Bái.

2. Phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động, sự kiện về du lịch cùng các tỉnh Tây Bắc mở rộngvà thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Hội chợ Du lịch quốc tế VITM - Hà Nội.

- Nội dung:Phối hợp tổ chức hoạt động quảng bá tại hội chợ nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá điểm đến Yên Bái nhằm mở rộng thị trường khách du lịch, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, chào bán tour, điểm du lịch, giới thiệu trưng bày các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, đồ lưu niệm du lịch, sản vật đặc trưng của tỉnh Yên Bái.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm: Tại TP. Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

2.2. Ngày Hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung: Phối hợp tham gia không gian văn hóa du lịch, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu sắc màu văn hóa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh cùng các hoạt động phụ trợ.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

2.3. Phối hợp tổ chức Chương trình sắc màu Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh gắn với Hội nghị đối thoạivới doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội

- Nội dung:Phối hợp tổ chức không gian văn hóa du lịch, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp và biểu diễn nghệ thuật giới thiệu sắc màu văn hóa các dân tộc 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh tại sự kiện. Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhằm triển khai chương trình kích cầu du lịch của các tỉnh Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề mở rộng thị trường khách đến các tỉnh thời gian tới.

- Thời gian:Dự kiến tháng 8/2022

- Địa điểm:Tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, TP. Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

2.4. Tham gia sự kiện Festival Tinh hoa Tây Bắc – “Hương sắc Lào Cai”

- Nội dung: Phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia Festival Tinh hoa Tây Bắc nhằm quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, ẩm thực đặc trưng của khu vực Tây Bắc đến với nhân dân, du khách thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mong muốn tìm hiểu, khám phá và đi du lịch các tỉnh Tây Bắc.

- Thời gian:Quý III/2022

- Địa điểm: Tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị thực hiện:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

2.5. Tham gia hoạt động xúc tiến thị trường du lịch quốc tế

- Nội dung: Giới thiệu hình ảnh du lịch Yên Bái, xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường khách du lịch đến với Yên Bái và các tỉnh Tây Bắc mở rộng theo các chương trình xúc tiến du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức tại một số thị trường du lịch trọng điểm trong và ngoài nước.

- Thời gian: Trong năm 2022

- Địa điểm: Theo chương trình của Tổng cục Du lịch

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

2.6. Tham gia các hoạt động hưởng ứng diễn ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc mở rộngdo các địa phương đăng cai chủ trì

- Nội dung: Tham gia một số hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra trên địa bàn các tỉnh do các địa phương đăng cai chủ trì (Lễ hội Hoa Ban và Hội chợ du lịch vùng Tây Bắc, Điện Biên; Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tại tỉnh Phú Thọ; Ngày hội Du lịch “Sắc màu Sơn La – Tây Bắc” tại Hà Nội; Sự kiện Tuần Du lịch – Văn hóa tỉnh Lai Châu; Sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch Hòa Bình tại Hà Nội; Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch Hà Giang.

- Thời gian:Trong năm 2022.

- Địa điểm: Theo Kế hoạch tổ chức hoạt động của các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

3. Tổ chức sự kiện, hoạt động hưởng ứng tại tỉnh Yên Bái

3.1. Tổ chức đón đoàn Famtrip kết nối khảo sát các sản phẩm du lịch và Hội nghị “tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái trong tình hình mới”

- Nội dung: Thực hiện khảo sát sản phẩm du lịch khu vực thành phố Yên Bái và vùng phụ cận; khu vực miền Tây. Tổ chức Hội nghị đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo các điều kiện mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến Yên Bái. Ký kết hợp tác giữa các đơn vị kinh doanh lữ hành lớn của cả nước với các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch của tỉnh. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động du lịch năm 2020 - 2021.

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 02/2022

- Đơn vị thực hiện:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

3.2. Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

- Nội dung: Dự kiến nội dung các hoạt động:

+ Tại thị xã Nghĩa Lộ: Tổ chứcLễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022; trình diễn trang phục thổ cẩm Việt Nam; triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm; triển lãm ảnh; hội chợ thương mại, ẩm thực Mường Lò; diễu diễn đường phố; không gian trải nghiệm cho du khách; lễ hội ánh sáng và âm nhạc; các hoạt động du lịch bơi mảng, trải nghiệm làm ruộng, vườn cùng người dân, các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ truyền thống dân tộc Thái, chương trình trải nghiệm làng nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái, các trò chơi vận động mô tả công việc, sinh hoạt thường ngày của dân tộc Thái.

+ Tại huyện Mù Cang Chải: Tổ chức các hoạt động gồm Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng”; tổ chức giải chạy Marathon “Khám phá Mù Cang Chải”; tổ chức bay ngắm cảnh Ruộng bậc thang bằng máy bay trực thăng “Mu Cang Chai Helituor”; thi vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải ; tổ chức thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi; thi giã bánh dày; tổ chức Lễ mừng cơm mới; triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Mù Cang Chải”; không gian chợ quê đặc sản vùng cao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc Mông vào các tối thứ 7, chủ nhật của tuần diễn ra lễ hội.

+ Các hoạt động hưởng ứng: (1) Tại huyện Văn Chấn: Lễ tôn vinh cây chè Suối Giàng; tổ chức đêm tiệc Trà Suối Giàng; các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm du lịch mạo hiểm tại xã Tú Lệ, du lịch cộng đồng tại xã Suối Giàng; thị trấn Sơn Thịnh. (2) Tại huyện Trạm Tấu: Tổ chức hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng cho du khách tại khu suối khoáng nóng Trạm Tấu, Đồi thông Eo gió thị trấn Trạm Tấu, bản Lừu - xã Hát Lừu, bản Cu Vai - xã Xà Hồ; các hoạt động leo núi mạo hiểm tại Tà Chì Nhù, Tà Xùa. (3) Tại huyện Mù Cang Chải:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 9/2022.

- Địa điểm khai mạc: Thị xã Nghĩa Lộ.

- Đơn vị thực hiện:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, các huyện: Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải và các sở, ngành liên quan; các tỉnh thành viên trong nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nội dung, hoạt động theo Kế hoạch từ ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là đầu mối phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực Tây Bắc và Sở Du lịchthành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ Chương trình liên kết hợp tác.

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và Kế hoạchsố 01/KH-NHT ngày 04/01/2022 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châuvề triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 xây dựng kế hoạch chi tiết của các hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện.

- Xây dựng dự toán kinh phí tham gia các hoạt động tại Kế hoạch này, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế, gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Chủ động, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh cùng tham gia các hoạt động, sự kiện và các nội dung liên quan trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

- Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng kế hoạch lộ trìnhvề mở cửa đón khách du lịch quốc tế lồng ghéptrong các hoạt động hợp tác phát triển du lịch cùng 8 tỉnh Tây bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí tham gia các hoạt động tại Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức thực hiện công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch và các nội dung liên quan trong khuôn khổ Chương trìnhhợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

4. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốthực hiện nhiệm vụ tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái đến thị trường thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng thông qua các chuỗi cung ứng bán buôn, bán lẻ, hệ thống siêu thị, khu điểm du lịch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtrong việc tuyên truyền các nội dung hoạt động, các sự kiện quan trọng, nổi bật trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư về du lịch của tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách du lịch đến Yên Bái.

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện những nhiệm vụ có liên quan theo nội dungKế hoạch này và các nội dung có liên quan khác.

7. Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiệnvà vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia các nội dung trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

8. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và TP. Hồ Chí Minh

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái tham mưu xây dựng nội dung tham gia giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, bản sắc văn hóa, ẩm thực đặc trưng của địa phương mình trongLễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Yên Bái; Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (VX);

- UBND các tỉnh: Sơn La, Lai Châu,

Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở VHTT&DL các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ; Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh;

- Các Sở: VHTT&DL, Tài chính, TT&TT, KHĐT, NN&PTNT, Công Thương; 

- Báo Yên Bái, Đài PT&TH tỉnh;

  Cổng TTĐT tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệp hội Du lịch Yên Bái;

- Chánh VP, các Phó CVP;

- Lưu: VT, TC, VX.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền Hạnh

 

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

http://www.cutercounter.com.vn/