Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch Yên Bái

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trên cơ sở sát nhập hai đơn vị: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và Ban Quản lý di tích và Danh thắng tỉnh.

1) Tên gọi:

Tên tiếng Việt: Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch Yên Bái.

          Tên tiếng Anh: The Management Center Relics and Tourism Development

2) Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163814699

Fax:

Website: dulichyenbai.gov.vn

Email: yenbaitpic@gmail.com

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, có chức năng quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch; cung cấp các dịch vụ du lịch; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch ở trong và ngoài nước. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo đề án, dự án quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh di sản văn hóa, các khu,tuyến, điểm, đô thị du lịch, tiềm năng thế mạnh du lịch Yên Bái theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện

2. Tổ chức nghiên cứu, kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt xếp hạng; quản lý hồ sơ khoa học theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thỏa thuận chủ trương lập dự án, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế  - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh; hướng dẫn, thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch di tích, việc tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh trên địa bàn có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội nhằm bảo tồn, quảng bá các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm hội chợ và các sự kiện du lịch trên địa bàn tỉnh cũng như trên phạm vi cả nước và nước ngoài; tổ chức, giới thiệu nội dung di tích cho khách tham quan; tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin về giá trị của di tích, nhằm tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Hướng dẫn các nghệ nhân trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và quy định của pháp luật.

6. Cung cấp thông tin các dịch vụ du lịch trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, xây dựng tour, tuyến, điểm đến du lịch để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển du lịch địa phương.

7. Chịu trách nhiệm xây dựng, biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; phối hợp với các đơn vị chuyên ngành xây dựng phim du lịch, chuyên mục du lịch trên Báo, Tạp chí, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Trung ương theo kế hoạch được phê duyệt. Biên tập, phát hành bản tin trang web du lịch của ngành và của tỉnh.

8. Sưu tầm các tài liệu, thư tịch, các lễ hội cổ truyền liên quan đến di tích; thực hiện công tác đăng ký, kiểm kê khoa học đối với các di tích; các tài liệu hiện vật của di tích; tư liệu hóa (Quay phim, chụp ảnh) các di tích, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

9. Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban quản lý di tích ở địa phương, cơ sở; phối hợp và hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban quản lý di tích cơ sở đáp ứng yêu cầu hoạt động bảo vệ di tích; hướng dẫn việc thu nộp, quản lý và sử dụng các nguồn thu (công đức, phí, lệ phí) theo phân cấp của UBND tỉnh.

10. Tham gia thăm dò, khai quật khảo cổ học tại các di tích lịch sử văn hóa; tham gia thành viên Hội đồng giám định, Hội đồng thẩm định giá trị di vật, cổ vật Hội đồng kiến trúc – quy hoạch và các hội đồng khoa học khác theo yêu cầu của ngành, của tỉnh.

11. Trực tiếp tham gia quản lý các di tích, danh thắng đã được xếp hạng cấp Quốc gia. Quản lý các di tích và danh thắng trên địa bàn đã được xếp hạng theo đúng Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hoa, danh lam thắng cảnh và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Nghiên cứu, thí điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với tài nguyên du lịch và điều kiện phát triển du lịch của tỉnh; tổ chức thể nghiệm và phổ biến các sản phẩm du lịch cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực du lịch ở địa phương.ư

13. Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh theo quy định. Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch;’ Tư vấn du lịch và kêu gọi hợp tác đầu tư cho sản phẩm du lịch của Yên Bái.

14. Tổ chức hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và quy định của pháp luật; được liên kết, ký kết hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động về lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích các cấp; bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị; quản lý viên chức, người lao động, tài sản, tài chính và các trang thiết bị của đơn vị theo quy định.

16. Quản lý và sử dụng viên chức, tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khách do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Di tích và Danh Thắng;

- Phòng Xúc tiến Phát triển Du lịch.

 

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

http://www.cutercounter.com.vn/