Yên Bái
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử - văn hóa Đình, Đền Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 26/12/2018 10:53:00 SA
Lượt đọc: 10521

Ngày 20/12/2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái – Dương Văn Tiến ký quyết định số 2734/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử - văn hóa Đình, Đền Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên.

Đây là kết quả của quá trình khảo sát, nghiên cứu, đánh giá đúng và đủ về quy mô cũng như giá trị lịch sử - văn hóa, khoa học của di tích theo Thông tư 09/2011/TT-BVHTT&DL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh, là việc làm phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân xã Liễu Đô nói riêng, huyện Lục Yên nói chung, đồng thời phản ánh và phát huy đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên và xã Liễu Đô phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền. Xây dựng đề án và thành lập mô hình Ban quản lý di tích theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Việc xếp hạng di tích là điều kiện cho các di tích có cơ sở pháp lý trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc cho các thế hệ; gắn với phát triển du lịch ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân./.

                                                                                    Hồng Anh

TTQLDT&PTDL

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/