Việc bổ nhiệm và xếp lương hướng dẫn viên du lịch phải căn cứ vào vị trí việc làm
Ngày xuất bản: 26/05/2022 1:49:00 CH
Lượt đọc: 1736

Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

Việc bổ nhiệm và xếp lương hướng dẫn viên du lịch phải căn cứ vào vị trí việc làm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương hướng dẫn viên du lịch tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với hướng dẫn viên du lịch. Theo đó, khi bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Về cách xếp lương chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

b) Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

c) Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

a) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng III: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1.

b) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng III: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 ngạch viên chức loại A1.

c) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng III: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1.

d) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng IV: xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B.

đ) Trường hợp viên chức khi tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng IV: xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.

Việc chuyển xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch quy định tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT- BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

(Theo Tin tức)

 

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

http://www.cutercounter.com.vn/