Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
Ngày xuất bản: 13/07/2021 4:05:00 CH
Lượt đọc: 8117

Ngày 12/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng thuộc Sở đến dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kế hoạch công tác của Ngành chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó có nhiều nội dung công việc đạt hiệu quả, chất lượng. Ngành đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch số 17/KH-VHTTDL ngày 29/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-VHTTDL ngày 09/02/2021 của Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện chương trình công tác trọng tâm  của UBND tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 31/KH-VHTTDL ngày 02/3/2021 thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch, quy định quan trọng, gồm: Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tập trung thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đề xuất giải pháp khắc phục do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng cuối năm 2021 theo Kế hoạch số 17/KH-VHTTDL ngày 29/01/2021 của Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Kế hoạch số 22/KH-VHTTDL ngày 09/02/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển thực hiện chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2021:Về lĩnh vực văn hóa: Tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Về lĩnh vực thể thao: tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phấn đấu số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 41% dân số toàn tỉnh. Chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, phấn đấu đạt 41 huy chương các loại; Về lĩnh vực du lịch: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái  giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; Triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; Nâng cao chất lượng hoạt động du lịch và các sản phẩm du lịch , triển khai các giải pháp nhằm khắc phục hậu quả  của dịch Covid-19 trong phát triển du lịch; Về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình: Tham mưu ban hành tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc và bộ tiêu chí đánh giá thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư hạnh phúc trên địa bàn tỉnh; Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81% tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 68%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 88%.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở VHTTDL đã trao tặng bằng khen cho 04 tập thể  và 29 cá nhân; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020./.

Một số hình ảnh của hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm :

CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẶC SẮC

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

web counter
http://www.cutercounter.com.vn/